• Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ekowozki.pl jest Sylwia  Kwapińska z siedzibą w Warszawie, 03-043, ul. Międzyrzecze 15d, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP: 796-245-77-00, REGON: 146873568, e-mail: kontakt@ekowozki.pl, tel. 798-907-187.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie oraz świadczenia drogą elektroniczną przez Sprzedawcę usługi prowadzenia Konta Klienta,
 3. Regulamin jest udostępniony Klientom/Usługobiorcom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient/Usługobiorca.
 4. Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.

§ 2

Definicje

Pojęcia przywołane w Regulaminie otrzymują następujące znaczenia:

 1. Czas realizacji - czas potrzebny na skompletowanie i spakowanie Zamówienia, liczony w godzinach lub dniach roboczych, podany w karcie Towaru;
 2. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona  w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.ekowozki.pl;
 3. Dostawca – profesjonalny przewoźnik, któremu Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru;
 4. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. Hasło – ustalony przez Usługobiorcę ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, ustalony przez Usługobiorcę podczas Rejestracji w Sklepie, umożliwiający mu dostęp do Konta Klienta w Sklepie;
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna która ukończyła co najmniej 13 rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia, przy czym w tym przypadku wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w Sklepie;
 7. Konsument – osoba fizyczna, w tym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej w celu zrealizowania usługi;
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.
 10. Login – adres e-mail podany przez Usługobiorcę dokonującego Rejestracji w Sklepie, wymagany wraz z Hasłem do korzystania z Konta Klienta;
 11. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu;
 12. Przelewy24 – system płatności internetowych, działający na podstawie regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.przelewy24.pl;
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 14. Rejestracja – szereg czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login będący adresem e-mail oraz Hasło;
 15. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ekowozki.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 16. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, właściciel Sklepu EkoWózki Sylwia Kwapińska Międzyrzecze 15D 03-043 Warszawa  NIP: 796-245-77-00
  REGON: 146873568;
 17. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.ekowozki.pl, na której prowadzony jest Sklep;
 18. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 19. Towar – produkt Sprzedawcy lub inny oferowany towar prezentowany na stronie Sklepu, na który Klient może złożyć Zamówienie;
 20. Umowa o świadczenie usług – usługa polegająca na prowadzeniu przez Sprzedawcę Konta Klienta;
 21. Umowa sprzedaży – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
 22. Usługobiorca – użytkownik który założył w Sklepie Konto Klienta;
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów ze Sprzedawcą.

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep to:
  • komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;
  • przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 2. Sprzedawca informuje, że Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Usługobiorców i Klientów. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu  z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4

Konto Klienta

 1. Usługobiorca może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie lub przeglądać Stronę internetową Sklepu.
 2. Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez użytkownika internetu ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 3. W celu założenia Konta Klienta na Stronie internetowej Usługobiorca zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  • podać adres skrzynki poczty elektronicznej będący zarazem loginem do Sklepu oraz ustalić Hasło
  • potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść
  • wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę
  • potwierdzić swoją wolę przyciskiem „Rejestracja”
  • przejść do sekcji Moje Konto – Twoje konto i poprzez wybór opcji „edycja danych” podać dane adresowe do wysyłek i/lub faktur VAT zawierające: imię i nazwisko, nr telefonu telefon, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto i/lub nr NIP. Następnie należy skorzystać z przycisku „Zapisz”;
 4. Umowa o świadczenie usługi w zakresie prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z Usługi, o których mowa w ust. 3.
 5. Korzystanie z usługi Konta Klienta nie podlega żadnym opłatom.
 6. Usługobiorca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Usługobiorcy znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła.
 7. Usługobiorca po Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 8. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 5

Zamówienia

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę internetową, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie umieszczając go w „Koszyku”.
 2. Po skompletowaniu zamówienia na Stronie internetowej Klient powinien:
  • określić formę płatności oraz formę Dostawy.
  • w przypadku zakupów bez rejestracji podać dane adresowe do wysyłek i/lub faktur VAT zawierające: imię i nazwisko, nr telefonu telefon, ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto i/lub nr NIP.
  • potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść
  • wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę
  • opłacić zamówienie klikając Zamów i zapłać.
 3. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres skrzynki elektronicznej Klienta zostanie przesłana informacja potwierdzająca zawarcie Umowy sprzedaży oraz formularz ułatwiający skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania zamówień.
 5. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 6

Ceny i Płatności

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Klient Sklepu zobowiązany jest do poniesienia kosztów Dostawy zamówionego Towaru lub Towarów pod wskazany przez niego adres.
 3. Dostawa Towaru do klienta jest odpłatna, chyba że zostały poczynione inne ustalenia. Koszty Dostawy są uzależnione w szczególności od gabarytu i wagi przesyłki. Sklep ma prawo obciążyć Klienta kosztami przesyłki Zamówienia do Klienta, jeżeli Zamówienie nie będzie odebrane przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę i wróci do Sprzedawcy.
 4. Sklep ma prawo promować określone formy płatności za Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
 5. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.
 7. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT według wskazania Klienta.
 8. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • za pobraniem ,
  • płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24
  • płatność przelewem tradycyjnym na nr konta 47 2490 1044 0000 4200 7395 6155 w Alior Banku
  • gotówką lub kartą płatniczą w chwili odbioru przesyłki bezpośrednio w sklepie stacjonarnym
 9. Klient może wybrać następujące metody Dostawy:
  • przesyłka kurierska
  • odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym
 10. W przypadku wysyłki za granicę Klient może wybrać następujące formy płatności: płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem przelewu tradycyjnego.

§ 7

Dostawa

 1. Zamówienie dostarczane jest do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres Dostawy.
 2. Klient ma możliwość odbioru Zamówienia w sklepie stacjonarnym w terminie do 2 dni roboczych od daty zamówienia. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.
 3. W dniu wysłania Zamówienia do Klienta wysyłana jest informacja na adres e-mail Klienta z informacją o wysyłce przedmiotu Zamówienia wraz z podaniem numeru listu przewozowego dotyczącego Zamówienia.
 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta będącego Konsumentem z chwilą jego wydania Klientowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta będącego Konsumentem.
 5. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. W związku z tym Klient powinien zbadać przesyłkę zawierającą Towar, doręczoną przez Dostawcę, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, jeżeli stan przesyłki lub jej właściwości budzą wątpliwości. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. W razie stwierdzenia:
  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • niekompletności przesyłki,
  • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę.

 1. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, zobowiązany jest on dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
 2. Zapłata i formalności związane z rozliczeniem Zamówienia wysyłanego za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru Zamówienia i prowadzi je Dostawca.
 3. Termin Dostawy Zamówienia zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu Klienta. Zazwyczaj wynosi od 1 do 2 dni  roboczych od momentu skompletowania Zamówienia przez Sprzedawcę, o ile podczas potwierdzenia Zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu Dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach Dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu czasu realizacji Towaru do Klienta jest liczony w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pomocą systemu płatności internetowych – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
  • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towarów, o gotowości towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres skrzynki elektronicznej Klienta podanej w procesie Zamówienia.
  • W przypadku nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym przez niego adresem podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za koszty Dostawy poniesione przez Sklep. Zamówienie może zostać ponownie przesłane do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki na jego koszt.


§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia, za wyjątkiem zakupu Towarów wskazanych w ust. 9, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z następującymi wyjątkami:
 2. jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 3. Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 6. W celu odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 1 Regulaminu, Klient będący Konsumentem powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący Konsumentem może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Oświadczenie to Klient będący Konsumentem może złożyć też na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 należy kierować:
  • pisemnie na adres: ul. Międzyrzecze 15d, 03-043 Warszawa;
  • pisemnie pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ekowozki.pl. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 9. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów, z których zakupu Klient rezygnuje.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 12. W przypadku, gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w trybie zwykłym pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu tego Towaru, będzie się znajdować w opisie Produktu w sklepie.
 13. Powyższe reguły odstąpienia stosuje się odpowiednio do prawa odstąpienia Usługobiorcy będącego Konsumentem od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Konto Klienta). W takich przypadkach 14-dniowy termin do odstąpienia będzie liczony od dnia Rejestracji. Prawa do odstąpienia nie można wykonać, jeżeli za pośrednictwem Konta Klienta dokonano Zamówienia i obsługa Konta Klienta jest wymagana dla prawidłowej realizacji Zamówienia.

§ 9

Reklamacje Towarów

 1. Konsument ma prawo do reklamacji Towaru lub Towarów wchodzących w skład Zamówienia w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 2. Konsument może dokonać osobistego zgłoszenia reklamacji w sklepie stacjonarnym.
 3. Konsument może dokonać reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Konsumenta, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Konsumenta, telefonu kontaktowego. Konsument może dokonać reklamacji z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Wraz z reklamacją Konsument dostarcza do Sprzedawcy reklamowany Towar, kopię lub oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT albo inny dowód zakupu.
 5. Reklamacje należy kierować:
  • pisemnie na adres: ul. Międzyrzecze 15d, 03-043 Warszawa
  • pisemnie pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ekowozki.pl
 6. Uprawnienia Konsumenta regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić Konsumenta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.
 8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji o dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 9. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, ul. Gizów 6, 01-234 Warszawa.
 10. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się rękojmię Sprzedawcy za wady Towarów. Klient taki może jednak korzystać z uprawnień z gwarancji bezpośrednio u producenta Towaru, jeżeli producent danego Towaru takich gwarancji udziela. Sprzedawca nie zwraca kosztów wysyłki reklamowanego Towaru.

§ 10

Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia)..
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądać usunięcia wady.
 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4.
 13. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,
  • oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 15. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 17. W terminach określonych w §4 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 18. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 19. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 20. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 21. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
§ 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 5. W przypadku posługiwania się przez Klientów/Usługobiorców niebędących Konsumentami wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych.